Cart

Terms of Service

Welcome to our website.

When you visit our website, you agree to these terms. The website reserves the right to change, modify, add or remove any part of these Terms of Sale, at any time. Changes take effect immediately upon posting on the website without notice. And when you continue to use the site, after the changes to these Terms are posted, you accept those changes.

Please check back often to update our changes.

Website user guide

When accessing our website, customers must ensure that they are 18 years of age or access under the supervision of a parent or legal guardian. Customers ensure full civil acts to perform the purchase and sale of goods in accordance with the current provisions of Vietnamese law.

During the registration process, you agree to receive promotional emails from the website. If you do not want to continue receiving mail, you can refuse by clicking on the link at the bottom of every promotional email.
Điều khoản dịch vụ

Khi bạn hàng truy cập vào trang website của chicbae21 có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

Bạn vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Hướng dẫn sử dụng website

Khi vào web của chicbae21, bạn phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Bạn đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong suốt quá trình đăng ký, bạn đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, bạn có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

Facebook Instagram Youtube Top